Semalt: Näme üçin beýik SEO reýtingleri bir gije bolup geçmeýär?

SEO agentlikleriniň sizi bir gijede üstünlik gazanyp biljekdigi barada SEO-a düşünmeýän adamlaryň arasynda giňden ýaýran bir mif bar. Agentlikler sizi derrew Google gözleg netijeleriniň birinji sahypasyna goýjakdyklaryna söz berip bilerler. Şeýle-de bolsa, ine, hakykat: SEO agentligi näçe uly bolsa-da, çalt netijäni kepillendirip bilmez.

Adamlar gözleg motory optimizasiýasy (SEO) bir gije web sahypasyny üýtgeder öýdüp ýalňyşýarlar. Elbetde, SEO-nyň sahypaňyza täsir edip biljekdigi hakykat, ýöne uzak möhletleýin. SEO höwesjeňleriniň köpüsi, SEO-nyň ähli artykmaçlyklaryndan peýdalanmagyň ýeke-täk ýolunyň sabyrly bolmak we SEO-ny täsirli edýän faktorlaryň çylşyrymlylygyna düşünmekdigini seýrek aýdýarlar.

Semalt” , sanly hyzmatlaryň müşderi üstünligi dolandyryjysy Igor Gamanenko, bilmeli iň möhüm SEO hakykatlaryny düşündirýär.

SEO çylşyrymly

Google-yň gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda SERP-ler diýlip hem atlandyrylýan sahypaňyzda ýokary derejäni almazdan ozal ýüze çykýan köp faktor bar. Galyberse-de, Google-da hemişe üýtgeýän 200-den gowrak reýting signallary bar. Olaryň hersiniň üstünde yzygiderli işlemek bilen, köp haltadan böküp geçersiňiz we size ajaýyp netijeleri getirýänini we nämäniň gelmeýändigini görmek üçin synag geçirersiňiz.

Google-yň netijeler sahypalarynda ýokary orny eýelemegi kynlaşdyrýan zatlaryň biri, Google üýtgeşmeleri yglan etmezden algoritmlerini üýtgetmegi dowam etdirýär. Google algoritmlerini üýtgedeninde, köpçülige seýrek yglan edýärler. Netijede, SEO hünärmenleri nämäniň gowy ýerleşdiriljekdigi we nämäniň bolmazlygy bilen gyzyklanýar.

Algoritm üýtgänsoň, iň gowy SEO hünärmenleri üýtgedilenleri seljermek üçin köp sanly saýtdan maglumatlary ýygnaýarlar. Maglumatlary seljerenlerinde, üýtgedilen zatlar we şol üýtgeşmelere nähili jogap bermelidigi barada esasly kararlar berýärler.

SEO ylym we sungatdyr

SEO reýtingini öwrenmek köp işlemek we köp öwrenmek talap edýär. Bu ýerde web sahypasynyň barlagyny geçirmeli we Google üçin amatly mazmun döretmeli. Bu iki faktor SEO-ny çylşyrymly edýän sütünler, emma sanly dünýäni gülläp ösmek üçin gysga ýol ýok.

SEO uzak möhletli iş

Google-yň baş sahypasy yzygiderli hereket edýän nyşandyr. Diýmek, bäsdeşleriňiziň ýokary derejäni aljakdygyna kepillik ýok. Şu wagta çenli SEO-nyň çylşyrymlydygyna düşünýärsiňiz we üstünde işlemek üçin wagt gerek. Şeýlelik bilen, ygtybarly we uzak möhletli netijeleri gazanmak üçin hakyky maksatlary nädip kesgitlemeli?

Diňe uzak möhletli maksat hökmünde SEO-a seredip başlanyňyzda, eýýäm başlangyç edip başladyňyz. Has oňat binýady gurmak üçin SEO-nyň diňe uzak möhletli maksatlar esasynda işleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Netijeli bolmak üçin SEO tagallalaryňyzy sahypaňyza has köp traffik sürmek we belli bir wagtyň içinde has köp satmak bilen baglanyşdyryň.

SEO maýa goýumlaryny talap edýär

Ajaýyp SEO wagtyňyzy we çeşmeleriňizi güýçli sarp etmegi talap edýär. Wagt, güýç sarp edip, çeşmeler getireniňizde, günüň ahyrynda goşmaça girdeji gazanarsyňyz.

SEO maksatlary üýtgeýär

SEO işewürligiň ösmegine itergi berýän faktor bolansoň, onuň üçin statiki meýilnama düzüp bolmaz. Gämi duralgasynda bolmak üçin, SEO-ny her ýyl täzeden bahalandyryň. Has gowy netijeler üçin çärýekde gaýtadan baha bermegi göz öňünde tutuň.

Abraýly SEO kompaniýasyny hakyna tutan bolsaňyz, bir gijäniň netijelerini berip bilmejekdiklerini habar bererler. Gatnaşyk düzgünlerini kesgitläniňizden soň, düşünişmezliklerden gaça durmak üçin garaşýanlar we netijeler barada açyk aragatnaşyk saklaň. SEO bir gijelik iş bolmasa-da, netijeler tagallalara mynasyp bolany üçin, maýa goýmaly zat. Hakyky garaşmalary kesgitläniňizde we onuň işleýşine düşüneniňizde, SEO-a maýa goýumlaryndan iň gowy girdeji gazanmak üçin dogry ýolda bolarsyňyz.

mass gmail